تشکر می‌کنم .....

 

تشکر می‌کنم از اینکه با من زندگی کردی
تشکر می‌کنم از اینکه می‌گفتی به من مردم 
تشکر می‌کنم از اینکه کردی ساده آزادم
تشکر می‌کنم از اینکه دادی اذن فریادم
تشکر می‌کنم از اینکه تو خوبی 
تشکر می‌کنم از اینکه غم روبی
تشکر می‌کنم از لحن گفتارت 
تشکر می‌کنم از نوع رفتارت
تشکر می‌کنم از صدق آن نیت 
تشکر می‌کنم از خلق امنیت
تشکر می‌کنم از لحظه‌های خوب
تشکر می‌کنم از کشتن آشوب
تشکر می‌کنم از اینکه دائم باعث خوشحالی‌ام هستی
تشکر می‌کنم از اینکه با من دائما هستی 
تشکر می‌کنم از اینکه میفهمی مرا هر دم
تشکر می‌کنم از اینکه درمان می‌کنی دردم
تشکر می‌کنم از اینکه می‌بخشی به من آغوش گرمت را
تشکر می‌کنم از اینکه با طعنه نمی‌گویی تو حرفت را 
تشکر می‌کنم از اینکه قدرم را تو می‌دانی 
تشکر می‌کنم از اینکه از خانه نمی‌رانی 
تشکر می‌کنم از اینکه می‌خندی 
تشکر می‌کنم راهم را نمی‌بندی
تشکر می‌کنم از اینکه با من خانه بگزیدی
تشکر می‌کنم از اینکه روحم را ندزدیدی
تشکر می‌کنم از نوع کردارت
تشکر می‌کنم از ذهن و پندارت
تشکر می‌کنم از اینکه دل دادی
تشکر میکنم مارا خجل دادی
تشکر میکنم از اینکه می مانی 
تشکر می‌کنم این نامه می‌خوانی
تشکر می‌کنم از اینکه محجوبی 
تشکر می‌کنم ما را نمی‌کوبی
تشکر می‌کنم بی من نمی‌خوابی 
تشکر می‌کنم از اینکه بی تابی
تشکر می‌کنم از عشق پررنگت 
تشکر می‌کنم از اون دل تنگت

 

"مقداد"

/ 1 نظر / 36 بازدید
Amir

it's very nice i loved it [قلب]