هراسی نیست....

بکارم جنگلی بارش همه سبز

به کوهساری که دامانش همه سبز

بکارم تک درختی با دلی سبز

به امید بهاران حاصلی سبز

هراسم از تگرگ و از تبر نیست

مرا جز کاشتن فکری دگر نیست

هراس از رعد و برق ناگهانی

غمم از شعله‌های بی‌نشانی

هم از آتش که خشک و تر بسوزد

دل جنگل از این باور بسوزد

 

"مقداد"

/ 0 نظر / 14 بازدید