روزگاریست .......

غم واندوه متاعی ست به شام و سحرمِ

 روزگاریست که از حال دلم بی خبرم

بی تعلق بسپارم ایام ، ز آسمانم ، به زمین بر حذرم

آنچه در کوله نهادم بود رنج که با خود ببرم

روزگاریست که از کار جهان بی خبرم

 برف و باران و نسیم ، شبنم و باد ندارد ثمرم

زین همه تارکی ام زین دنیا

حقه گنج به الماس و به یاقوت ندارد اثرم

 "مقداد"

                                                                                                                                                                                                                                                     مقداد

/ 0 نظر / 6 بازدید